Огледни час-Интерактивна сликовница

24. априла 2018. године, учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић, одржале су огледни час -Интерактивна сликовница. Огледни час је одржан као блок настава у којој су учествовали ученици 1-1 (23 ученика) и 4-1 (27 ученика). Час су пратиле психолог школе, Драгана Атанасковић, педагог школе, Ивана Анђушић, учитељице Сања Мишић, Сања Кнежевић, Марија Драчански, Љиљана Митровић, Јелисавета Жарковић, Марија Станковић, Олинка Мацановић, Јелена Анђелић, и наставници Јелена Радоички (музичка култура), Илијана Јокић (географија).

После одржаног часа присутни су урадили анализу и са поносом можемо истаћи да је час оцењен најбољом оценом од свих присутних.

Хвала свима који су нам увеличали наставу!

ЦИЉ ЧАСОВА

Да ученици израде ново наставно средство и примене га у настави.

Задаци часа

Српски језик

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ

 • Применити стечено знање о управном говору (IV разред).
 • Усавршавати усмено изражавање,вежбати памћење и разговетно и доживљено изговарање текста.
 1. ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ
 • Подстицати менторски однос међу ученицима, и њихове компетенције за поучавање .
 • Развијати осећај одговорности за успех заједничког рада
 • Развијати сарадњу и другарство.
 • Подстицати уредност и прецизност у раду.

.  Задаци часа

Ликовна култура

Образовни задаци

 • Схватити и усвојити појам простора (као ликовног елемента) и облика у њему
 • Применити  знања о односима и распореду облика у простору, односно просторних релација: изнад и испод; испред, иза и између; близу и далеко; лево и десно

Функционални  задаци

 • Оспособљавање ученика за коришћење различитих ликовних материјала и медија (прецизно цртање и бојење дрвеним  бојама)
 • Практична примена знања о односима и распореду облика у простору и просторним релацијама.

Васпитни задаци

 • Неговање радозналости за ликовно стварање, упорности и истрајности  у припремама за решавање сложенијих задатака
 • Развој смисла за уочавање лепог
 • Развој сензибилитета за боје

Образовни стандарди

 • 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га;  пажљиво слуша своје саговорнике
 • 1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице
 • 1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу издвајања значајних делова или занимљивих детаља
 • 1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког текста
 • 1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
 • 1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
 • 1СЈ. 2.3.6. саставља кратак наративни текст
 • 1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику

Методе и облици рада

Методе: мозаик метода,илустративно демонстративна,монолошка , дијалошка, кооперативно учење, усмено и писмено излагање, драматизација, стваралачки рад

Облици рада: фронтални,индивидуални, у пару (менторски рад) , групни

Усаглашеност са наставним планом и програмом

Теме тј. наставне јединице се уклапају у реализацију наставног плана и програма за први и  четврти разред основне школе.

Потребна наставна средства  за реализацију ових часова су :

 • припремљени наставни листићи са задацима за сваког ученика и цртежима
 • насловне стране за сликовнице
 • прст лутке

Comments are closed.