Пројектни дан „Мој бицикл“

27.09.2018. године одржана је изложба цртежa и макета на тему „Мој бицикл“. Изложба је реализована као продукт пројектне наставе која је трајала недељу дана. Пројектна настава у трајању од 10 сати реализовна је кроз пројектни дан. Учесници огледне наставе, на идеју учитељице Аленке Орешчанин, били су сви ученици првих разреда, њихови родитељи и наравно, њихове учитељице Аленка Орешчанин, Душка Атанацков и Марија Драчански.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА је да најмлађи науче да је  основ здравог живота чист ваздух, да је корисно пешачити, возити бицикл и да здрава животна средина значи мање загађења и буке.

ИСХОДИ  ПРОЈЕКТА:

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА: На крају пројектног дана ученик ће бити у стању да:

 • зна да је бицикл једноставно и корисно саобраћајно средство
 • зна основне саобраћајне прописе за вожњу бициклом
 • разликује основне делове бицикла
 • разликује саобраћајне знаке у близини школе
 • зна како да се правилно понаша и опреми при вожњи бициклом

УСВАЈАЊЕ ВЕШТИНА: На крају пројектног дана ученик ће развити

 • когнитивне вештине: процес опажања, описивања,упоређивања, проналажења заједничких карактеристика, проналажење битног, повезивања, уопштавања, сналажења у просторуp
 • језичко-комуникацијских вештина: читаање, описивање, приповедање, усмено и писмено изражавање, богатство речника
 • математичке вештине:препознавање геометријских облика и фигура, прецизно цртање облика и линија
 • ликовне вештине: креативност

ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА:

 • развити способност и мотивацију за кретање саобраћајем као возач бицикла
 • Развијање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања ученика на задату тему
 • развијати способност логичког закључивања на темељу стечених знања о саобраћају
 • изграђивати правилан однос према здравом и корисном саобраћајном средству-бициклу
 • развијати одговорност и тачност
 • препознавање различитих звукова из природе; припрема за извођење звучне приче
 • мотивисати ученике и родитеље за вожњу бициклом
 • утврђивање знања о линијама (врсте), о односима у, на, ван, о дужи, увежбавање употребе лењира
 • јачати стрпљивост и упорност у решавању задатака
 • оспособити ученике да препознају карактеристике уметничког занимања- фотограф
 • оспособити ученике да излажу своје продукте и да дискутују о њима
 • неговати естетске и радне способност

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ РАЗВИЈАМО

 • Естетичка компетенција – Ученик показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос према употреби и злоупотреби природе, препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања
 • Комуникација– Ученик познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, ), Уме јасно да се изрази усмено, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења  у погледу  дужине и намене, Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица, Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин
 • за учење– Ученик је способан да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања, Мотивисан је и оспособљен да самостално планира вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје
 • за рад с подацима– Ученик користи информације у различитим симболичким модалитетима (графички, текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих области.
 • дигитална- Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих технологија (фотоапарат) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању.
 • за решавање проблема– Ученик самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења
 • за сарадњу- Ученик активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада
 • предузетничка-Ученик је спреман ј да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге
 • за одговоран однос према здрављу- Ученик препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност, Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора, Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.
 • за одговорно учешће у демократском друштву– Ученик промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима ( еколошке, културно-уметничке акције);
 • за одговоран однос према околини– Ученик уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе, Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе, Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА

 • Илустрације бицикла
 • Макете бицикла
 • ППТ презентација пројекта
 • Аукција радова-ИЗЛОЖБА
 • позивнице

 

УЛОГА ИКТ У ПРОЈЕКТУ

 • Проналажење слика, илустрација и кратких филмова на Интернету који говоре о бициклу и правилном понашању у саобраћају, рециклажи,
 • Фотографисање дигиталним фотоапаратом или мобилним телефоном
 • Презентовање родитељима путем видео – бима
 • Постављање фотографија на сајт школе

 

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА

 • Пројекат траје недељу дана за све планиране активности, тј.10 часова. 4 часа ученици уз помоћ родитеља претражују интернет, прикупљају идеје и праве уз помоћ родитеља макету.
 • 1 час ученици праве позивнице и деле их позваним наставницима и ученицима
 • 4 часа на пројектној настави ученици решавају проблемску ситуацију и проналазе решења
 • 1 час презентовање продуката на аукцијској изложби

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА

 • Уочавају проблем, разговарају о проблему – шта би се могло предузети; решавају листиће и попуњавају мапу ума, попуњавају лапбук
 • Описују свој бицикл, ролере или тротинет и дају кратке информације о истом
 • Гледају филмић и дискутују о виђеном
 • Певају песме о бициклу
 • Договор око начина рада, подела на групе/парове и подела улога и задатака у оквиру групе/пара-израђују заједничку слику „Уз дрга је лепше“
 • Прикупљају информације – рад код куће;
 • Израђују макету-рад код куће
 • Групишу информације и илуструју;
 • Постављају изложбу
 • Процењују успешност рада и изглед презентовања

АКТИВНОСТ НАСТАВНИКА

 • Предлаже теме, подстиче ученике да учествују у бирању и одређивању задатака;
 • Формира групе/парове са подтемама, упућује на изворе информација, учествује у договору око начина презентовања;
 • Припрема слике, илустрације и кратке филмове (као додатну помоћ ученицима);
 • Помаже фотографисање и постављање фотографија на сајт школе;
 • Евалуира процес и ефекте изложбе – аукцију
 • Припрема материјале и штампа их

 

НАЧИН ПРЕЗЕНТОВАЊА ПРОЈЕКТА

 • Израда макета и цртежа и постављање у холу школе
 • Постављање фотографија на сајт школе, на сајт Амбасадора одрживог развоја, слање фотографија у „Школски зелени прес“
 • Представљање пројекта на родитељском састанку-аукцијској изложби

 

НАЧИН УКЉУЧИВАЊА ОКРУЖЕЊА У ПРОЈЕКАТ

 • Старији ученици,наставници и родитељи долазе на изложбу
 • Администратор школског сајта поставља материјал са пројекта.

 

УЛОГА РОДИТЕЉА У ПРОЈЕКТУ

 • Пружају помоћ око (правилног) коришћења Интернета и проналажење слика, илустрација,песмица о бициклу,кратких филмова који говоре о правилном понашању бициклиста у саобраћају
 • Упућују ученике како користити дигитални фотоапарат и мобилни телефон за фотографисање;
 • Подстичу ученике на примену и поштовање правила понашања у саобраћају
 • Активно користе бицикл у свакодневном животу у склопу породичног дружења.

Изложба је била веома посећена и запажена.

 

Овим путем се захваљујемо свима који су нас посетили!

учитељице и ученици 1-1,1-2 и 1-3

Comments are closed.