Одбојкашка секција

Руководилац секције: Горан Богдан

Секција обухвата ученице од 1. до 5. разреда и одржава се три пута недељно:
– уторак од 17 до 18 h,
– среда од 18 до 19 h,
– петак од 17 до 18 h.

Циљ наставе одбојке јесте овладавање основним законитостима и принципима одбојкашке игре ради формирања радних навика, савесности, истрајности, упорности, уредности, креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, а нарочито изграђивање културе рада, обављање рада у одређено време и у предвиђеном радном простору, као и развијање свесне потребе да се започети посао заврши до краја.

Задаци:
– развијање интересовања за одбојкашку игру код ученица,
– стицање сазнања да процес учења у школским условима може да се реализује у форми игре,
– стимулисање маште и креативности,
– стицање основних знања технике одбојке,
– оспособљавање ученика за логичко размишљање током игре,
– развијање потребе за самосталних доношењем одлука кроз примену тактичких елемената игре,
– развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење,
– развијање начела фер-плеја и уважавања туђег мишљења.