Тим за анализу постигнућа ученика

Чланови тима:

  1. Павле Сешић, наставник техничког и информатичког образовања, председник
  2. Гавро Јоксовић, наставник техничког и информатичког образовања
  3. Јадранка Гламочић, наставница информатике и рачунарства

Циљеви и задаци тима:

  • утврђивање остварености очекиваних исхода дефинисаних наставним планом и програмом по наставном предмету и разреду
  • анализа резултата постигнућа ученика по класификационим периодима