Тим за инвентар и наставна средства

Чланови тима:

 1. Олинка Мацановић, наставница разредне наставе (председник)
 2. Срђан Радловић, домар (заменик председника)
 3. Лидија Кондић, наставница физике (записничар)
 4. Саша Балаћ, наставник технике и технологије (заменик записничара)
 5. Сабира Богдан, сервирка
 6. Светозар Грубишић, домар

Циљеви и задаци тима:

 • евиденција стања учионица и осталих просторија у згради школе,
 •  анкетирање наставника и осталих запослених у школи о потребним средствима и материјалима за рад,
 •  евиденција промене стања у просторијама,
 •  евиденција и отклањање оштећења и кварова,
 •  пописивање основних средстава и ситног инвентара,
 •  евиденција набављених наставних средстава и опреме.