Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима:

 1. Милијана Граховац Проле, директор
 2. Ивана Анђушић, педагог
 3. Драгана Атанасковић, психолог
 4. Сања Кнежевић, председник тима за самовредновање
 5. Марина Тањга, председник Стручног актива за развој школског програма
 6. Мила Вишић, наставник информатике
 7. Недјељко Клисурић, председник МЗ Ветерник
 8. Сандра Штрбоја Драгељевић, представник Савета родитеља
 9. Ања Ковачевић, представник Ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе;
 • прати остваривање школског програма;
 • стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција;
 • вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
 • прати и утврђује резултате рада ученика.