Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика појачава васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, стручних сарадника, посебних тимова, а када је то неопходно сарађује и са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите ради промене понашања ученика.

Школа ја дужна да појачан васпитни рад обави пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера.

ЗАДАЦИ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА:

  • Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
  • Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља
  • Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања
  • Унапређење способности свих учесника у школском животу-наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља
  • Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
  • Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
  • Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
  • Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља
  • Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора
  • Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

Чланови тима за школску 2020/2021. годину:

одељење   Чланови Тима за појачан васпитни рад са ученицима
1-1   Сања Кнежевић, Тамара Стојановић, Вања Беркловић , психолог школе
1-2   Љиљана Митровић, Тамара Стојановић, Бојана Ђукић , психолог школе
1-3   Марина Тањга, Тамара Стојановић, Бранка Арежина , психолог школе
1-4   Сања Мишић, Тамара Стојановић, Снежана Јовић , психолог школе
2-1   Јелисавета Жарковић, Добрила Костин, Јелена Струхарик , психолог школе
2-2   Тамара Милојичић, Добрила Костин, Душана Трифковић , психолог школе
2-3   Биљана Николић, Добрила Костин, Драгана Ивић , психолог школе
2-4   Марија Станковић, Добрила Костин, Сања Прекуп , психолог школе
3-1   Аленка Орешчанин, , Нада Курјак, Снежана Радовић, психолог школе
3-2   Душка Атанацков, , Нада Курјак, Касандра Благојевић , психолог школе
3-3   Марија Драчански, Нада Курјак,  Марина Јовановић , психолог школе
4-1    Слађана Путић, Сава Фан,  Биљана Милићевић , психолог школе
4-2   Драгана Милићевић, Сава Фан, Милка Кнежевић , психолог школе
4-3   Олинка Мацановић, Сава Фан, Светислав Живановић , психолог школе
5-1    Јелена Матијевић,  Оливера Затезало, Слађана Грујић , психолог школе
5-2    Невенка Игњатић, Ђурић Биљана,  Маријана Лекић , психолог школе
5-3    Жарко Гладић, Бранка Прекић ,  Весна Славиковић , психолог школе
     
6-1   Данијела Секулић, Војка Торбица, Марија Лопандић , психолог школе
6-2   Наташа Крушчић, Горан Богдан, Јасмина Томић , психолог школе
6-3    Војка Торбица, Ђорђевић Исидора, Јована Косовац ,  психолог школе
6-4   Мира Дикић, непознати извршилац, Марија Николић , психолог школе
7-1   Зорана Вујчић,, Данијела Секулић, Сања Јурић , психолог школе
7-2   Сава Фан, Татјана Радин, Сандра Ћорић , психолог школе
7-3   Сања Дакић , Субашић Милорад, Бранкица Миуцин , психолог школе
     
8-1   Гламочић Јадранка, Милана Кондић, Марија Николић , психолог школе
8-2   Корнелиа Барак Данилов,  Милош Рајичић, Душанка Гергинов , психолог школе
8-3   Радоички  Јелена, Зорана Миоковић, Славица Чуковић , психолог школе
8-4   Саша Балаћ, Ивана Стамболија,Љиљана Дукић , психолог  школе