Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика појачава васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, стручних сарадника, посебних тимова, а када је то неопходно сарађује и са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите ради промене понашања ученика.

Школа ја дужна да појачан васпитни рад обави пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера.

ЗАДАЦИ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА:

  • Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
  • Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља
  • Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања
  • Унапређење способности свих учесника у школском животу-наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља
  • Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
  • Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
  • Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
  • Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља
  • Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора
  • Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

Чланови тима за школску 2018/2019. годину:

Oдељење Чланови Тима за појачан васпитни рад са ученицима
1-1 Аленка Орешчанин, Сава Фан, родитељ, психолог школе
1-2 Душка Атанацков, Сава Фан, родитељ Марија Николић, психолог школе
1-3 Марија Драчански, Сава Фан, родитељ Марина Јовановић, психолог школе
2-1 Слађана Путић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Биљана Милићевић, психолог школе
2-2 Драгана Милићевић (Сања Мишић), Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Јована Косовац, психолог школе
2-3 Олинка Мацановић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Ана Говедарица, психолог школе
31  Сања Кнежевић, Жељка Анђелић, родитељ Слађана Грујић, психолог школе
3-2 Љиљана Митровић, Жељка Анђелић, родитељ Виолета Познић, психолог школе
3-3 Марина Тањга, Жељка Анђелић, родитељ Јелена Струхарик, психолог школе
4-1 Јелисавета Жарковић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Драгана Мијатовић, психолог школе
4-2 Тамара Милојичић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Драгиша Цвијић, психолог школе
4-3 Биљана Николић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Јована Косовац, психолог школе
4-4 Марија Станковић, Добрила Костин (Тамара Стојановић), родитељ Јована Рудњанин, психолог школе
5-1 Зорана Вујчић, Мила Вишић, родитељ Ивана Станојевић, психолог школе
5-2 Стеван Брдар, Данијела Секулић, родитељ Јелена Шебез, психолог школе
5-3 Вишња Ацкета, Сања Милинковић, родитељ Наташа Стијаковић, психолог школе
6-1 Мира Дикић, Јелена Радоички, родитељ Марија Николић, психолог школе
6-2 Игор Вукадиновић, Илијана Јокић, родитељ Тања Млађен, психолог школе
6-3 Маријана Почуч, Ивана Стамболија, родитељ Бранкица Тороман, психолог школе
64 Јована Чајић, Корнелиа Барак Данилов, родитељ Ивана Крстић, психолог школе
7-1 Саша Балаћ, Невенка Игњатић, родитељ Драгана Старчевић, психолог школе
7-2 Милош Рајичић, Оливера Затезало, родитељ Драган Карајца, психолог школе
7-3 Горан Богдан, Татјана Радин, родитељ Александра Мајкић, психолог школе
8-1 Биљана Јеличић, Војка Торбица, родитељ Ивица Динчић, психолог школе
8-2 Павле Сешић, Лидија Кондић, родитељ Биљана Жуњић, психолог школе
8-3 Милана Кондић, Драган Цвијетић, родитељ Бојана Пријић, психолог школе