Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика појачава васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, стручних сарадника, посебних тимова, а када је то неопходно сарађује и са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите ради промене понашања ученика.

Школа ја дужна да појачан васпитни рад обави пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера.

ЗАДАЦИ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА:

  • Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
  • Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља
  • Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања
  • Унапређење способности свих учесника у школском животу-наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља
  • Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
  • Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
  • Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
  • Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља
  • Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора
  • Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

Чланови тима за школску 2023/2024. годину:

одељење Чланови Тима за појачан васпитни рад са ученицима
1-1 Jeлисавета Жарковић, Јелена Шаровић, Тамара Стојановић,  Душанка Мркоњић, психолог школе
1-2 Тамара Милојичић, Тамара Стојановић,  Кемаиљ Абази, психолог школе
1-3 Биљана Николић, Тамара Стојановић, Марија Бугариновић ,  психолог школе
1-4 Марија  Станковић, Тамара Стојановић, Мила Керкез,  психолог школе
2-1 Душка Атанацков,?, Бојана Драгољевић, Ана Стојановић, психолог школе
2-2 Бојана Чавић, Владимир Чавић, Адријана Иконић ,  психолог школе
2-3 Марија Драчански, Владимир Чавић, Мирјана Кукурузовић, психолог школе
2-4 Нинослава Јосић, Владимир Човић,  Милица Барић , психолог школе
3-1 Слађана Путић, Бојана Драгољевић, Сања Ђурђевски , психолог школе
3-2 Драгана Милићевић, Бојана Драгољевић, Снежана Бошковић , психолог школе
3-3 Олинка Мацановић, Бојана Драгољевић, Јелена Лукић Лакатош, психолог школе
3-4 Татјана Перовић, Бојана Драгољевић, Данијела Вуканац, психолог школе
3-5 Анђелија Кужић, Бојана Драгољевић, Гордана Стојановић, психолог школе
4-1 Сања Кнежевић, Растко Миливојевић, Милка Кнежевић , психолог школе
4-2 Љиљана Митровић, Растко Миливојевић, Тања Складани, психолог школе
4-3 Марина Тањга, Растко Миливојевић, Бранка Арежина, психолог школе
4-4 Сања Мишић, Растко Миливојевић, Снежана Јовић, психолог школе
5-1 Бранка Прекић, Бињљана Јеличић, Небојша Бардак , психолог школе
5-2 Наташа Крушчић, Стекић Гордана, Николина Шкобо,  психолог школе
5-3 Војка Торбица, Вишић Мила, Жељко Оприн , психолог школе
5-4 Мира Дикић, Јадранка Гламочић, Неџада Шаре Шахић, психолог школе
6-1 Субашић Милорад, Сергеј Стантић, Наташа Стијаковић, психолог школе
6-2  Вујчић Зорана, Биљана Ђуричић , Бранка Арежина , психолог школе
6-3 Соња Нинковић Васиљевић, Оливера Затезало, Владислав Чинчурек , психолог школе
6-4 Јелена Радоички, Горан Богдан, Марина Јовановић , психолог школе
7-1 Корнелиа Барак Данилов, Брстина Гордана,  Тијана Ивановић, психолог школе
7-2  Ненад Игњатов, Ђорђевић Исидора, Милка Кнежевић, психолог школе
7-3  Стојан Праштало, Митровић Милена, Јелена Дамјановић , психолог школе
7-4 Зорана Миоковић, Радован Радосављев, Мирела  Скелеџија , психолог школе
8-1  Олгица Михајловић, Манојловић Момчило, Слађана Грујић,  психолог школе
8-2  Милана Кондић, Драган Цвијетић, Бабић  , психолог школе
8-3 Саша Балаћ, Ивана Тихомировић, Сандра Штрбоја Драгељевић ,  психолог школе