Тим за самовредновање

Чланови тима:

  1. Сања Кнежевић, наставница разредне наставе (председник)
  2. Ивана Анђушић, педагог (заменик председника)
  3. Мила Вишић, наставница информатике и рачунарства (записничар)
  4. Милијана Граховац Проле, директорка
  5. Слађана Путић, представник Школског одбора
  6. Мирјана Кукурузовић, представник Савета родитеља

Циљеви и задаци тима:

  • унапређење наставе применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава;
  • усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе;
  • промовисање школе и унапређење сарадње родитеља са одељењским старешинама, предметним наставницима и педагошко-психолошком службом;
  • повећање презентовања школе преко веб сајта и редовно ажурирање (догађајима и информацијама који доприносе већем угледу школе)

Изабране области самовредновања за школску 2018/2019. годину :

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

2. ЕТОС (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)