Амбијентално учење – Интегрисани дани

ПАРК ПРИРОДЕ – ЈЕГРИЧКА

Ученици 3-1, 3-3, 4-1 и 4-3 су 19.10.2017. године учили путем амбијенталног интегрисаног учења у Парку природе „Јегричка“. Наставу су одржале учитељице: Аленка Орешчанин, Марија Драчански, Јелисавета Жарковић и Биљана Николић.

Циљ амбијенталне наставе је био оспособљавање ученика за уочавање повезаности живе и неживе природе у самом природном окружењу, схватање опасности од загађења и угрожавања природне равнотеже, уз осмишљавање начина превенције и заштите. Aмбијентална настава нам је помогла да откривањем у непосредној животној стварности, ученици упознају Парк природе „Јегричка“. Природни амбијент је створио изванредне могућности за учење усмерено на ученика, искуствено учење, учење откривањем, истраживачку наставу, наставу усмерену на деловање, проблемску и кооперативну наставу.
Аутентични амбијент је имао вишеструко корисно деловање у процесу учења: развој мотивације и природне радозналости детета; деловање на све аспекте развоја дечије личности; развој (формирање) нових путева долажења до знања и у том контексту – коришћење нових метода; стицање функционалних, практично применљивих и трајних знања која су ученици стицали у контакту са непосредним окружењем.
И учитељи и ученици током амбијенталне наставе имали су задатке које су успешно урадили.

ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕДМЕТА:
Чувари природе -10 часова
Српски језик – 1 час
Физичко васпитање – 1 час
Ликовна култура – 2 часа
Музичка култура – 1 час

Задаци које су успешно одрадили учитељи:

  • организовање и припремање ученика за реализацију амбијенталне наставе у договору с родитељима, директором школе, и осталим радницима у вези са самим спровођењем програма;
  • сарадња са спољњим сарадницима и са свима који могу помоћи у остваривању и реализацији планираних задатака, својим искуствима и предлозима допринети унапређењу наставе и наставног процеса и занимљивијем приступу обради, понављању или утврђивању наставних садржаја;
  • прикупљање додатних материјала и давање сугестија у циљу помагања и олакшавања ученицима израде разних сликовних и текстуалних материјала, плаката;
  • праћење постигнућа и напретка сваког ученика.

Задаци које су успешно одрадили ученици:

  • ученици су радили на раније договореним задацима, истраживали, прикупљали материјале, користили различите изворе знања, израђивати плакате, сликовнице, реферате, разредне новине и презентовали своје радове,
  • активно су учествовали у припреми и реализацији програма,
  • радили су самостално, у пару и у групи,
  • код припреме материјала користили су различите изворе знања и неговалии сарадничко и тимско учење.
  • учествовали су у презентацији кроз литерарне и ликовне радове, израђивали плакате и фотографисали.

Амбијентална настава је протекла изузетно успешно. Постигнута је сарадња и дружење међу ученицима 3. и 4. разреда чиме је побољшана међусобна комуникација. Учили смо, певали, пецали, истраживали, писали, цртали, уживали и смејали се током читавог дана.

ИНТЕГРИСАН ДАН

НАЦИОНАЛНИ ПАРК – ФРУШКА ГОРА – ЗМАЈЕВАЦ

ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕДМЕТА:
Чувари природе -10 часова
Српски језик – 1 час
Физичко васпитање – 1 час
Ликовна култура – 2 часа
Музичка култура – 1 час

Ученици 3-1, 3-3, 4-1 и 4-3 су 2.10.2017. године учили путем амбијенталног интегрисаног учења у Националном парку „Фрушка гора“ на Змајевцу – Планинарском дому. Наставу су одржале учитељице: Аленка Орешчанин, Марија Драчански, Јелисавета Жарковић и Биљана Николић.

Ученици су остварили предвиђене циљеве:
– препознавање најчешћих биљних и животињских врста своје околине,
– схватање значаја боравка у природи за очување здравља човека,
– ученици знају појам животне средине, знају да постоје различите животне средине и препознају их; знају да свако живо биће има своје место у природи и да је све узајамно повезано,
– уочавање елемената непосредне околине – природе и уочавање недостатке, а самим тим чување природе свог места,
– схватање значаја неопходности очувања животне средине и познавање шта сами могу да ураде да би  чували своју околину,
– описивање неких промена и појава у животној средини,
– ученици су представљали своју животну средину на различите начине: вербално, ликовно и писаним путем,
– ученици су правили једноставну збирку биљака – хербаријум (фотографисањем).

Током амбијенталне наставе спроведена је интегрисана настава српског језика, природе и друштва, физичког васпитања, ликовне и музичке културе. Ученици трећих и четвртих разреда успешно су сарађивали и размењивали искуства. Развила се добра и позитивна комуникација. Како су ученици имали прилике да ручају у самом објекту, искористили смо тренутак да поновимо правила добре исхране, понашања у јавним објектима, правилно коришћење прибора за јело.

Погледајте све слике

Comments are closed.