Савет родитеља

ШТА ЈЕ САВЕТ РОДИТЕЉА?

Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, васпитача/наставника, органа управљања и деце. Савет родитеља делује и као катализатор промена у локалној заједници.

КО СУ ЧЛАНОВИ САВЕТА И КАКО СЕ БИРАЈУ?

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи или свих вртића при предшколској установи. Чланови Савета родитеља бирају се јавним гласањем на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.

Чланови Савета родитеља школске 2020/2021. године:

Одељење Име и презиме
I-1 Милош Рајковић
I-2  Иван Ивковић
I-3 Бојана Хацопулос
I-4 Снежана Бошковић
II-1 Саво Голић
II-2 Ненад Прислан
II-3 Саша Суша
II-4 Љиљана Лукић
III-1 Ивана Станојевић
III-2 Слађана Станковић
III-3 Марина Јовановић
IV-1 Едит Хајдић
IV-2 Мирта Дукић
IV-3 Данијела Вуканац
V-1 Мирјана Кукурузовић
V-2 Маријана Лекић
V-3 Сандра Штрбоја Драгељевић
VI-1 Марија Чалић
VI-2 Љубица Ђурић
VI-3 Жељко Пивац
VI-4 Наташа Французевић
VII-1 Драгана Згоњанин Босић
VII-2 Андреа Кесић
VII-3 Драган Карајца
VIII-1 Тијана Колар
VIII-2 Биљана Медић
VIII-3 Сандра Лазаревић
VIII-3 Жељко Мијић

КАКО РАДИ САВЕТ?

Савет родитеља има свој план рада који је саставни део Годишњег плана рада образовне установе. Чланови се састају једном месечно или чешће (по потреби) и могу да доносе закључке и одлуке само ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета. Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи, васпитачи, наставници и стручни сарадници.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН?

Савет родитеља, према члану 58 Закона о основама система образовања и васпитања:

 1. предлаже представнике (3) родитеља деце у образовној установи;
 2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно–васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог Програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа и разматра извештаје;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. обавља и друге послове у складу са статутом установе.

У установи у коjоj стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у Савету родитеља сразмерно су заступљени и представници националне мањине, односно етничке групе.
У установи у коjоj стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоjу, члан Савета родитеља jе и представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоjу.
Савет родитеља доноси пословник о свом раду, учествује у поступку прописивања правила понашања деце, родитеља односно старатеља и запослених у установи и разматра извештаје; упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима школе.

ШТА ЈЕ ЈОШ ВАЖНО ДА ЗНАТЕ?

Најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у установи у коме је свако дете задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима. Да би се то постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, буду информисани, активни и редовно извештавају родитеље групе/одељења чији су представници. Како би се остварила двосмерна комуникација, од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали, потребно је успоставити различите канале комуникације. Важно је у читав процес укључити и одељењског старешину /васпитача и неговати односe са запосленима у образовној установи засноване на сарадњи, међусобном уважавању, узајамној подршци и дељењу одговорности.

Савет родитеља је на ДОБРОВОЉНОЈ и ВОЛОНТЕРСКОЈ бази.
Као члан Савета родитеља требало би да:

 1. имате на уму да сте ту зарад најбољег интереса Вашег детета и све друге деце;
 2. износите мишљење и заступате ставове имајући у виду ширу слику;
 3. не заборавите да Савет заступа родитеље и у сарадњи са установом решава проблеме;
 4. подстичете и друге родитеље да буду активни; развијате и негујете добру комуникацију са запосленима у установи и подржавате васпитаче/наставнике у настојањима да свој посао раде одговорно;
 5. на крају, од великог је значаја да будете присутни на сваком састанку Савета и да активно учествујете у његовом раду.

На време процените да ли сте спремни да се посветите испуњавању обавеза члана Савета родитеља имајући у виду да можда заузимате место неком другом заинтересованом родитељу. Своје обавезе ревносно извршавајте, јер Ваш недолазак на састанак може да проузрокује блокаду неких активности у раду образовне установе и незадовољство свих.

ДОКУМЕНТИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА РАД САВЕТА РОДИТЕЉА

 1. Закон о основама система образовања и васпитања
 2. Конвенција о правима детета
  Генерална скупштина УН усвојила је 1989. године Конвенцију о правима детета, први међународни уговор који се посебно бави правима детета. СФРЈ је Конвенцију о правима детета ратификовала 1990. године, а Србија је преузела обавезе из свих ратификованих међународних уговора.
  За остваривање права детета одговорни су држава, институције, али и професионалци који раде са децом, родитељи и сама деца. Примарну одговорност и обавезу за остваривање права детета има држава (доношење закона, информисање о правима детета, развој установа и служби за заштиту деце, буџетске прерасподеле средстава за децу, спровођење закона, санкционисање кршења права детета и сл.). Поред државе, институције, професионалци, родитељи и деца деле одговорност у складу са улогом коју имају. Одговорност једне групе не искључује одговорност друге групе. Често се одговорност деце доводи у везу са остваривањем права по принципу „ако испуниш неку обавезу, имаћеш право на…“. Ово условљавање остваривања права је заправо њихово кршење! Права детета не могу бити условљена испуњавањем неке обавезе.
 3. Статут школе (свака школа доноси свој Статут)
 4. Правилник или пословник о раду савета родитеља (свака школа доноси свој)
 5. Правилник о стручно-педагошком надзору (подзаконски документ)
 6. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања – укључивање родитеља у тим за имплементацију Протокола.

Comments are closed.