Oпштинско такмичење из технике и технологије 2022/23.

Општинско такмичење из техникеи технологије одржано је у ОШ “ Јожеф Атила“ у Новом Саду, 10. 03. 2023. године.

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.

                                               

Циљ такмичења јесте афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.
Појединачни циљеви такмичења у оквиру технике и технологије су да ученици:
 примене стечена знања, умења и вештине;
 прикажу своје стваралачке, иновативне и предузетничке способности;
 развију алгоритамски начин размишљања и схвате значај стицања функционалних
знања из овог предмета;
 процењују и реално вреднују своје резултате у односу на резултате других учесника;
 развију такмичарски дух и жељу за сталним напредовањем

Ученик/ученица Разред и одељење Школско Општинско Наставник-ментор
Милица Милун 5-2 1. место трећа награда Oлгица Михајловић
Мина Илић 5-3 2. место друга награда Страхиња Ђурић
Георгије Калајџић 5-1 3. место учешће Саша Балаћ
Мила Милетић 6-3 1. место друга награда Гордана Брстина
Лара Бардак 6-3 2. место није учествовала Гордана Брстина
Лола Шушњар 6-3 3. место друга награда Гордана Брстина

 

 

Comments are closed.