Тим за израду Годишњег плана рада школе

Чланови тима (2023/2024):

  1. Милијана Граховац Проле, директор
  2. Ивана Анђушић, педагог – ПРЕДСЕДНИК
  3. Биљана Николић, разредна настава
  4. Прекић Бранка, наставница енглеског језика

Циљеви и задаци тима:

  • израда Годишњег плана рада школе

Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

Новим законским актима, Законом о основном образовању и васпитању и Законом о основама система образовања и васпитања, веома јасно су дати циљеви и исходи којима наш образовни систем тежи, тако да они представљају основу свако планирање рада у образовним институцијама. Развој критичког мишљења, стицање функционалних знања, креативност, подстицање индивидуалног развоја и формирање социјално одговорне личности код ученика су препознати и истакнути као кључни како за функционисање образовног система, тако и друштва у целини. Ово смо имали на уму при изради Годишњег план рада школе, а то је била и полазна основа за израду свих осталих докумената неопходних за функционисање школе (Школски програм, Развојни план итд.)

Comments are closed.