Тим за вредновање и самовредновање

Чланови тима:

  1. Сања Кнежевић, наставница разредне наставе, председник
  2. Милијана Граховац Проле, директорка
  3. Ивана Анђушић, педагог
  4. Мила Вишић, наставница информатике и рачунарства
  5.  представник Савета родитеља
  6. представник Школског одбора

Циљеви и задаци тима:

  • унапређење наставе применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава;
  • усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе;
  • промовисање школе и унапређење сарадње родитеља са одељењским старешинама, предметним наставницима и педагошко-психолошком службом;
  • повећање презентовања школе преко веб сајта и редовно ажурирање (догађајима и информацијама који доприносе већем угледу школе)