Тим за самовредновање

Чланови тима (2020/2021):

  1. Милијана Граховац Проле, директор
  2. Сања Кнежевић – председник тима
  3. Ивана Анђушић, педагог – заменик председника тима
  4. Мила Вишић – записничар
  5. Слађана Путић, члан Школског одбора
  6. Милош Рајковић, представник Савета родитеља

Циљеви и задаци тима:

  • унапређење наставе применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава;
  • усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе;
  • промовисање школе и унапређење сарадње родитеља са одељењским старешинама, предметним наставницима и педагошко-психолошком службом;
  • повећање презентовања школе преко веб сајта и редовно ажурирање (догађајима и информацијама који доприносе већем угледу школе)

 

Comments are closed.