Тим за појачан васпитни рад са ученицима

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика појачава васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, стручних сарадника, посебних тимова, а када је то неопходно сарађује и са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите ради промене понашања ученика.

Школа ја дужна да појачан васпитни рад обави пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера.

ЗАДАЦИ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА:

  • Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
  • Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља
  • Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања
  • Унапређење способности свих учесника у школском животу-наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља
  • Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
  • Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
  • Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
  • Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља
  • Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора
  • Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

Чланови тима за школску 2019/2020. годину:

Oдељење Чланови Тима за појачан васпитни рад са ученицима
1-1 Јелисавета Жарковић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе
1-2 Тамара Милојичић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе
1-3

1-4

Биљана Николић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе

Марија Станковић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе

2-1 Аленка Орешчанин, Жељка Анђелић, родитељ, психолог школе
2-2 Душка Атанацков, Жељка Анђелић, родитељ, психолог школе
2-3 Марија Драчански, Жељка Анђелић, родитељ, психолог школе
31  Слађана Путић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе
3-2 Драгана Милићевић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе
3-3 Олинка Мацановић, Добрила Костин, родитељ, психолог школе
4-1 Сања Кнежевић, Сава Фан, родитељ, психолог школе
4-2 Љиљана Митровић, Сава Фан, родитељ, психолог школе
4-3 Марина Тањга, Сава Фан, родитељ, психолог школе
5-1 Јелисавета Жарковић, Војка Торбица, Мила Вишић, родитељ, психолог школе
5-2 Тамара Милојичић, Илијана Јокић, Зоран Пирошки, родитељ, психолог школе
5-3 Биљана Николић, Биљана Јеличић, Тамара Стојановић, родитељ, психолог школе
5-4 Марија Станковић, Сава Фан, Наташа Крушчић, родитељ, психолог школе
6-1 Аленка Орешчанин, Невенка Игњатић, Саша Балаћ, родитељ, психолог школе
6-2 Душка Атанацков, Јелена Радоички, Горан Богдан, родитељ, психолог школе
6-3 Марија Драчански, Зорана Вујчић, наставник српског језика, родитељ, психолог школе
7-1 Слађана Путић, Оливера Затезало, Данијела Секулић, родитељ, психолог школе
7-2 Драгана Милићевић, Татјана Радин, Јелена Матијевић, родитељ, психолог школе
7-3 Олинка Мацановић, Милорад Субашић, Бојана Драгољевић, родитељ, психолог школе
7-4 Корнелиа Барак Данилов, Драгана Милићевић, Миодраг Баварчић, родитељ, психолог школе
8-1 Сања Кнежевић, Вишња Ацкета, Бранка Прекић, родитељ, психолог школе
8-2 Љиљана Митровић, Сава Фан, Милош Рајичић, родитељ Драган Карајца, психолог школе
8-3 Марина Тањга, Драган Цвијетић, Биљана Ђуричић, родитељ Бојана Пријић, психолог школе