ЈНМВ 1.2.1/2018 (9. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Конкурсна документација је измењена 15. марта 2018. године, а рок за подношење понуда је продужен до 23. марта 2018. године до 8.00 часова. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2018 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2018 Измена конкурсне документације (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2018 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (PDF)
5. ЈНМВ 1-2-1/2018 Обавештење о додели уговора (PDF)
6. ЈНМВ 1-2-1 2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.