ЈНМВ 1.2.1/2019 (13. март 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2019 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.