ЈНМВ 1.2.1/2019 (13. март 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

1. ЈНМВ 1-2-1-2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2.  ЈНМВ 1-2-1-2019 Kонкурсна документација (PDF)